کاربردهای ورق اکسپندد(Expanded Sheet) در ساختمان

کاربردهای ورق اکسپندد ( Expanded ) یا استرچ متال در صنعت ساختمان

*- نما                                                   *- پله

*- سقف کاذب                                      *- درب و حفاظ

*- کف کاذب                                         *- نرده، اطفاء حریق

Top