مفتول سخت صنعتی

توضیحات و کاربردها:

این نوع مفتول بیشتر در تولید انواع توری ها و شبکه های فولادی و نیز ساخت میخ، کرپی، تیرچه و... به کار می رود.

برای تولید آن میلگردهای کلاف نمره 5/5 الی 8 میلی متر با مشخصات جداول شماره 1 و 2 توسط دستگاههای کشش مفتول باریک می شوند و قطر آنها به حداقل 1/2 میلی متر کاهش می یابد ولی عمده سایزهای تولید شده با مشخصات ذیل عرضه می شوند.

قطر مفتول: 1/5 تا 5 میلی متر

قطر کلافها: 25 تا 60 سانتی متر

وزن کلاف: 25 تا 500 کیلوگرم

یادآوری:

ترکیبات شیمیایی مفتول سخت صنعتی کاملا همانند میلگردی است که از آن تولید شده ولی خواص مکانیکی آن بسته به میزان کشیدگی آن تغییر می کند، بدین صورت که درصد ازدیاد طول آن کمتر شده و بسیار ترد و شکننده می شود ولی مقاومت کششی آن افزایش می یابد. جدول شماره 3 وزن یک متر مفتول را بر حسب سایز نشان می دهد.

                                                   جدول شماره 3

قطر مفتول

   میلیمتر   

وزن یک متر طول

         گرم        

قطر مفتول

    میلیمتر    

وزن یک متر طول

           گرم        

1/2 8/9 3/6 80/0
1/5 13/9 4 98/7
2 24/7 4/5 125/0
2/2 29/9 5 154/0
2/5 38/6 6 222/0
2/7 45/0 8 394/9
3 55/5 10 617/0

فرمول کلی محاسبه وزن یک متر مفتول به گرم این چنین است:

D²*6.17

D = قطر مفتول بر حسب میلیمتر

Top