توری حصاری Chain Link

توضیحات و کاربردها:

این نوع توری فولادی به منظور محصور نمودن مراکز نظامی و انتظامی، باغات، خانه ها، فرودگاه ها، نیروگاه ها، پالایشگاه های نفت و گاز و... به کار می رودو از مفتول گالوانیزه گرم مطابق مشخصات ذیل تولید می شود:

مشخصات فنی:

1.نوع مفتول: گالوانیزه گرم طبق مشخصات جداول شماره 1و 2و 5 است.

2.قطر مفتول: نمره 2 تا 4/75 میلی متر.

3.چشمه: 3 تا 8 سانتی متر.

4.عرض: از 1 تا 4 متر.

5.طول رول: بین 5 تا 25 متر.

در جدول شماره 7 وزن یک متر مربع توری حصاری در سایزها و چشمه های پرمصرف آورده شده است.

نکته:

فرمول کلی برای محاسبه یک متر مربع توری حصاری فقط بین 2 تا 4 میلی متر بدین صورت است:

M / D² x 1.3

D = قطر مفتول بر حسب میلی متر

M = سایز چشمه بر حسب سانتی متر

جدول شماره 7

قطر مفتول

(میلی متر)

چشمه

(سانتی متر)

وزن یک متر مربع

(کیلوگرم)

2 5x5 1.000
2.5 4x4 2.100
2.5 5x5 1.650
2.5 6x6 1.450
2.8 5x5 2.000
2.8 6x6 1.750
3 3x3 3.900
3 4x4 3.000
3 5x5 2.300
3 6x6 1.950
4 5x5 4.160
4 6x6 3.500
4.5 5x5 6.000
4.75 5x5 6.500

 

Top