سیم خاردار خطی

توضیحات و کاربردها:

سیم خاردار خطی یکی از متداولترین و ارزان ترین وسایل محصور نمودن و ایجاد موانع برای مراکز نظامی و انتظامی، کارخانجات و فرودگاه ها و... است. این نوع سیم خاردار با چهاررشته مفتول گالوانیزه تولید می شود که دو رشته، مفتول های راستا و بهم تابیده و دورشته دیگر،خارهای آن راتشکیل می دهند.

مشخصات فنی:

1.نوع مفتول: گالوانیزه گرم مطابق مشخصات جداول شماره 1و2و5.

2.قطر مفتول راستا: 2 و 2/5 میلی متر.

3.قطر مفتول خار: 2 و 2/5 میلی متر.

4.وزن یک رول: بین 20 تا 25 کیلوگرم.

5.فاصله خارها: بین 7 الی 15 سانتی متر، که غالبا 10 سانتی متر است.

6.هرکیلو سیم خاردار با توجه به سایز مفتول و فاصله خارها بین 6 الی 13 متر طول خواهد داشت.

                                                    جدول شماره 9

قطر مفتول راستا

(میلی متر)

قطر مفتول خارها

(میلی متر)

فاصله خارها

(سانتی متر)

طول یک کیلو

(متر)

2.5 2.5 7 6
2.5 2.5 10 8
2.5 2 7 8
2.5 2 10 10
2 2 7 10
2 2 10 12

 

Top