سیم خاردار حلقوی

توضیحات و کاربردها:

این نوع سیم خاردار که به سیم خاردار جنگی مشهور است، از یک رشته مفتول کربن بالا (فنری) گالوانیزه به عنوان راستا و دو رشته مفتول گالوانیزه خار و به صورت حلقه هایی به قطر 60 تا 100 سانتی متر ساخته می شود.

مشخصات فنی:

1.قطر مفتول اصلی: بین 3 تا 3/2 میلی متر.

2.نوع گالوانیزه مفتول اصلی: گرم و مطابق جدول شماره 5

3.نوع مفتول خار: گالوانیزه گرم مطابق جداول شماره 1و2و5 بوده و قطر آن 2 تا 2/2 میلی متر.

4.فاصله خارها: بین 6 تا 10 سانتی متر.

5.قطر حلقه ها: 60، 90 یا 100 سانتی متر.

6.سیم خاردار حلقوی با قطر 60 سانتیمتر با تعداد 62 حلقه حدود 10 تا 12 متر را پوشش می دهد و وزن آن حدود 11 کیلوگرم است.

7.تعداد بست های فلزی گالوانیزه گالوانیزه در هر جفت حلقه 5 عدد است.

8.سیم خاردار حلقوی با قطر 90 یا 100 سانتی متر با تعداد 64 حلقه حدود 17 متر را پوشش داده و وزن آن حدود 17 تا 21 کیلوگرم است.

9.تعداد بست های فلزی این نوع نیز، در هر جفت 5 عدد بوده و از جنس ورق گالوانیزه گرم است.

نکته:

نوع مفتول اصلی: از فولادهای کربن (فنری) گالوانیزه با خواص مکانیکی جدول شماره 10 می باشد:

                                                  جدول شماره 10

                                               آزمون کششی

حداقل درصد ازدیاد طول نسبی

مقاومت کششی
10 150

 

 

Top